Doctor's Search

RVT

RVT
نوامبر 29, 2015

دستگاه RVT

 اندازه گیری عدسیهای پروگرسیو را  برای تمامی برندهای پروگرسیو و بای فوکال انجام میدهد.همچنین قسمت تست لنزهای رنگی وتست فریمهای مختلف روی عکس شما امکانپذیر میباشد.در قسمت دیگری از این دستگاه ابزاری برای ارائه مشاوره برای ضخامت عدسی در ارتباط با ضریب شکست و بیس عدسی و پارامترهای مختلف وجود دارد و شما میتوانید ضخامت و شکل عدسی تراش خورده خود را قبل از ساخت ببینید.

اندازگیریهای اپتیکی  صورت

بخش عینکــســازی این مـرکز با استفاده از دستگاه تمام دیجیتال RVT ،پارامترهای اپتیکی فریم، شیشه عینک ورنگ لنززیبایی شما را ثبت میکند و بر اساس میزان نمره چشم شما، میزان ضخامت انواع عدسیهای طبی و آفتابی مورد نظرتان را نشان میدهد تا فرصت یک انتخاب بهتر را داشته باشید

     

 

 

     

 

 

ارسال شده در متفرقه توسط opt. Osroosh | Tags: