Doctor's Search

چرا یادگیری بینایی؟

چرا یادگیری بینایی؟
اکتبر 11, 2015

مهارتهای حرکتی بینائی

مطالعات نشان داده اند بچه های که در خواندن، هجی کردن، نوشتن ریاضیات و دیگر مهارتهای اجتماعی مشکل دارند. اغلب نقایصی در انواع مهارتهای حرکتی بینائی دارند. به عنوان مثال:

– هر دو چشم به عنوان یک سیستم با هم همکاری لازم ندارند (دید دو چشمی)

– در زمان انجام تقارب، چشم هایشان هماهنگ عمل نمی کنند.

– تباعد در چشم ها از حالت معمول بیشتر است.

– در واضح نگه داشتن نوشته های متن در حین خواندن مشکل دارند (مشکلات تطابق و وضوح)

– زمانیکه به شیء در حال حرکت نگاه می کنند و می خواهند آنرا تعقیب کنند دچار مشکل می شوند. (اشکال حرکات تعقیبی و حرکات پرشی)

این تشخیص ضعف مهارتهای حرکتی چشم در افراد، بخصوص دانش آموزان، نقش بسیار مهمی در درمان مشکلات یادگیری آنها در مدرسه و انجام تکالیف مدرسشان دارد.

این مشکلات بینایی فرد را ناکارآمد کرده و سبب شکایات بسیاری چه بینائی و چه تحصیلی در فرد می شود.

 

مشکلات خواندن و نوشتن و هجی کردن دانش اموزان

مطالعات نشان داده اند بچه های که در خواندن، هجی کردن، نوشتن ریاضیات و دیگر مهارتهای اجتماعی مشکل دارند،اغلب نقایصی در انواع مهارتهای حرکتی بینائی دارند. این مشکلات بینایی فرد را ناکارآمد کرده و سبب افت تحصیلی در فرد می شود