Doctor's Search

زبان دریافت و بیان اطلاعات

زبان دریافت و بیان اطلاعات
اکتبر 11, 2015

کودکانی که مهارتهای حرکتی چشم و غالب بودن سیستم بینائیشان دچار ضعف باشد در آموزش های شفاهی و حتی بیان آن آموزش ها مشکل دارند، که به این گونه دانش آموزان گفته می شود که زبان دریافت و بیان اطلاعات ضعیفی دارند.

وقتی عبارت تفکر بینائی با ضعف  روبرو باشد این مشکلات زبانی رخ می دهد. آنها تلاش می کنند تا کلمات شنیده شده را به خاطر بسپارند. آنها به جای اینکه از مهارت تفکر بینائی برای تبدیل شنیده ها به تجسم دیداری و تصویر سازی ذهنی استفاده کنند، کلمات شنیده شده را حفظ می کنند تا در زمان لزوم از آنها استفاده کنند.

مانند دیگر مشکلاتی که در سایت به آن پرداختیم، این مشکل نیز به علت انحراف الگوی تفکر بینائی در آموزش از مسیر اصلی خود، رخ می دهد.

شرایط آموزش نامناسب:

l1

l2

کودکانی که در زبان دریافت و بیان اطلاعات مشکل دارند، نمی توانند اطلاعات شنیداریشان را بخوبی تجسم کنند، زیرا آنها شدیداً درگیر بخاطر آوردن شنیده هایشان هستند.

تحقیقات نشان داده است که وقتی کودک به جای تصویرسازی شنیده هایش، سعی می کند آنچه شنیده را به خاطر بیاورد. کمترین فعالیت در کورتکس پیشانی اش(لوب فرونتال) توسط دستگاه ها ثبت می شود. (این قسمت از کورتکس مغز با بخاطر آوردن چیزها همراه با تصویرسازی ذهنی مرتبط است).

l3

ارسال شده در اختلال یادگیری توسط opt.hosseinmenni