Doctor's Search

ریاضیات

ریاضیات
اکتبر 10, 2015

ریاضیات به معنی مقدار سنجی فضا و زمان است.

همانطور که زبان، این امکان را می دهد تا تصاویر از ذهن به دنیای بیرون منتقل شوند، ریاضیات اجازه می دهد تا فرد توصیف عددی و کمیتی تصویر را در فضا و زمان بیان کند. بنابراین ریاضیات بستگی به توانایی فرد در تصوّر شیء در فضا و زمان دارد.

هندسه سطح، اندازه گیری فضا در دو بعد است (دایره، مربع، مثلث و غیره) هندسه اقلیدسی، اندازه گیری فضا در سه بعد است (کره، مکعب، هرم و غیره) جبر، یک سیستم اندازه گیری است که به توصیف چهارمین بعد زمان تحت عنوان، حرکت شیئی در فضا در طول زمان، می پردازد.

تصویرسازی یک ابزار تفکّر در به خاطر آوردن خاطرات گذشته و پیش بینی وقایع آینده در انسان است و ریاضیات اجازه می دهد که این تصاویر از لحاظ کمیت در مقدار سنجیده شود تا تصویرسازی دقیق تری رخ دهد. به منظور ارتقاء مهارت در ریاضیات، قبل از هر چیز فرد باید از تفکر بینائی خوب، جهت انجام یک تصویرسازی دیداری، مناسب برخوردار باشد.

افرادی که نقص در تکامل تفکرات بینائی و بینایی_حرکتی دارند، ارتباط ریاضی فضا و زمان را بخوبی درک نمی کنند و در نتیجه به جای سیستم دیداری، فرد با سیستم لامسه و شمارش انگشتان و گفتار به محاسبه ریاضیات می پردازد. این افراد پاسخ درست سؤال را خواهند یافت اما نه در زمان خواسته شده و در امتحانات زمان کم می آورند.

فلوچارت زیر این الگوی نامناسب را نشان می دهد.

شرایط آموزش نامناسب:

math1

روش حفظ کردن:

math2

متأسفانه، در بسیاری از مراکز آموزشی هنوز حل مسائل ریاضی توسط شمارش انگشتان، مرسوم است. در حالی که روش کارامد در پردازش و حل مسائل ریاضی استفاده از حافظه بینائی است و افرادی که در ریاضیات خوب هستند گام اصلی را با نگاه درست به سؤال بر می دارند.

ارسال شده در اختلال یادگیری توسط opt. Osroosh