Doctor's Search

دست خط

دست خط
اکتبر 10, 2015

بد خط بودن دانش آموزان مبین ضعف در مهارتهای حرکتی بینائی، ناتوانی در تصویرسازی بینائی و غالب نبودن سیستم بینائی کودک است. همانطور که در بالا بحث شد این مشکلات تکلم، روان خوانی و بیان گفتاری کودک را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لازمه یک دستخط خوب همراه با موفقیت، استفاده کارامد اززبان در توصیف جزئیات تصویر است.

فلوچارت زیر ارتباط بین زبان – تصویر سازی ذهنی که برای یک دست خط خوب و خوب نوشتن ضروری است را نشان می دهد.

hw1

وقتی کودک بتواند آنچه در تصویر برایش توضیح داده می شود را در مغز تجسم کند، روند دریافت اطلاعات بخوبی حاصل شده، بنابراین تصویرسازی بینایی قبل از هر چیز با زبان دریافت اطلاعات کودک مرتبط است. سپس کودک قادر خواهد بود که با زبان گفتاری به بیان آنچه به او تفهیم شده و در ذهن مجسم کرده بپردازد (زبان بیان اطلاعات). در واقع خواندن، توانائی خلق تصویر ذهنی از کلمات نوشته شده است و نوشتن، توانائی توصیف تصویر خلق شده در ذهن کودک، با کلمات نوشتاری است. بنابراین این دو رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. لذا وجود تصویرسازی دیداری و غالب بودن سیستم بینائی برای داشتن مهارت های حرکتی چشم قطعا ضروریست.

کودکانی که در این زمینه توانمند نباشند، وقتی از آنها خواسته میشود که بنویسند، به جای استفاده از سیستم دیداری از سیستم شنیداری خود بهره می جویند.

این جابجائی توجه از سیستم دیداری به شنیداری منجر می شود دستخط کج و معوج شود. فلوچارت زیر نشان دهنده این واقعیت است که حس بینائی در این شرایط آخرین حس بوده و غالب بودن آن خدشه دار شده است.

hw2

این کودکان معمولاً در کشیدن تصاویر خوب هستند اما در خوشنویسی و دستخط ضعیف اند. زمانی که غالب بودن سیستم شنیداری بر بینائی در توجه و تمرکز کودک رخ می دهد اغلب دست خط کودک دچار آسیب شده که علت آن، ضعف در هماهنگی سیستم حرکتی بدن، آن هم در حرکات ظریفی چون نوشتن است.

مشکلات کودک در هجی کردن نیز همزمان این مشکل رخ می دهد چرا که علت هر دوی این اختلال مغلوب شدن حس دیداری نسبت به حس شنیداری است.

 

hw3

ارسال شده در اختلال یادگیری توسط opt.hosseinmenni