Doctor's Search

بینایی فراتر از 20/20

بینایی فراتر از 20/20
نوامبر 10, 2015

آیا فرزند شما با وجود دید کامل و برخورداری از هوش و زکاوت، همچنان از لحاظ تحصیلی کمتر از حد انتظار
شماست…..
üموقع خواندن کلمه جا می اندازد و خط را گم
میکند.
üزود از خواندن و نوشتن خسته میشود.
üدر کلاس درس تمرکز لازم را ندارد و به
قول معلم در کلاس گیج میزند.
جنبه های یادگیری فرزندتان را با ویژن تراپی تقویت کنید …..
üآیا شما هم هنگام مطالعه خواب آلوده می
شوید ؟
üآیا تمرکز و درک مطـلبـتان از متن کافی
نیست ؟
üآیا احساس میکنید چشم هایتان به قدر لازم
تقارب نمی کند ؟
ویژن تراپی به رفع مشکل شما کمک خواهد کرد…
آیا میدانید اسکرین های معمول بینایی، تنها یکی از ۰۱مهارت لازم برای یادگیری را بررسی میکند؟
با مراجعه به مـرکز سـروش و انجام تستهای تکمیلی تکامل بینایی، از سطح عملکردی بینایی خود آگاه شوید آیا فرزند شما با وجود دید کامل و برخورداری از هوش و زکاوت، همچنان از لحاظ تحصیلی کمتر از حد انتظار
شماست…..
üموقع خواندن کلمه جا می اندازد و خط را گم
میکند.
üزود از خواندن و نوشتن خسته میشود.
üدر کلاس درس تمرکز لازم را ندارد و به
قول معلم در کلاس گیج میزند.
جنبه های یادگیری فرزندتان را با ویژن تراپی تقویت کنید …..
üآیا شما هم هنگام مطالعه خواب آلوده می
شوید ؟
üآیا تمرکز و درک مطـلبـتان از متن کافی
نیست ؟
üآیا احساس میکنید چشم هایتان به قدر لازم
تقارب نمی کند ؟
ویژن تراپی به رفع مشکل شما کمک خواهد کرد…
آیا میدانید اسکرین های معمول بینایی، تنها یکی از ۰۱مهارت لازم برای یادگیری را بررسی میکند؟
با مراجعه به مـرکز سـروش و انجام تستهای تکمیلی تکامل بینایی، از سطح عملکردی بینایی خود آگاه شوید

ارسال شده در ویژن تراپی توسط opt. Osroosh